ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető, személyes adatok védelme

Az ABEMECO Kft. mint adatkezelő a jogszabályban meghatározott feladatai elvégzése során, valamint az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára biztosítja a személyes adatokhoz fűződő jogát, illetve az alapvető szabadságjogokat. A személyes adatok elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során különösen tiszteletben tartjuk az adatközlő magánélethez való jogát. Ennek megfelelően személyes adatai kezelése során így járunk el:

Amikor az abemeco.hu honlapot látogatja, személyes adatait (vagyis azokat az adatokat, amelyek a személyével kapcsolatba hozhatók) is átadja nekünk. Adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (süti, angolul cookie) automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja neveét, elérhetőségeit, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Tevékenységeink elvégzése során is birtokunkba juthatnak ügyfeleink, partnereink és munkatársaink személyes adatai. Ezekről az adatkezelésekről belső Adatkezelési Szabályzatunk rendelkezik.

2. Az adatkezelő megnevezése, adatai

Cégnév: ABEMECO Kft.
Székhely: H-9700 Szombathely, Zanati út 27.
Telefon: +36 94 505 168
E-mail cím: abemeco@abemeco.t-online.hu
Cégjegyzékszám: 18-09-106512
Adószám: 13585655-2-18

3. Az Adatkezelés folyamata, módjai

Az adatkezelés helye az adatkezelő székhelye: ABEMECO Kft. H-9700 Szombathely, Zanati út 27.
Az Adatkezelő adatkezelési céljai:
Személyes adatot csak saját üzleti céljainkhoz kapcsolódóan kezelünk az ajánlatok, szerződések, számlák elkészítése során, az álláspályázatokkal kapcsolatban, valamint saját ügyfelekkel és partnerekkel folytatott kommunikáció (pl. hírlevél) alkalmával.
A kezelt személyes adatok:
Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám és cím.

4. Harmadik félre irányuló vonatkozások

Harmadik fél részére csak kifejezetten az Ön írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételek szerint adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján végzünk, illetve kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig, amíg ők is bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat. Nem adjuk el a személyazonosításra alkalmas információkat, és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek azokat, viszont hiszünk abban, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha illegális aktivitással, feltételezhető csalással, vagy olyan tevékenységgel kapcsolatosak, amelyek veszélyeztethetik mások fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát, vagy éppen másféle – jogilag meghatározott – okból van szükség rájuk.

5. A kezelt adatok védelme

Elkötelezettek vagyunk az ügyfeleink, partnereink, munkatársaink személyes adatainak védelmében. Az adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amelyek megakadályozzák a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Offline állapotban is védelmezzük a ránk bízott információkat. Csupán azok a munkatársak kapnak hozzáférést a személyazonosításra alkalmas adatokhoz, akiknek speciális munkát kell végezniük, például számláznak vagy ügyfélszolgálati feladatokat látnak el. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha az adat téves jellegét felismerhettük.

6. Az érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

6.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.3. A törléshez való jog

Kérésére kötelesek vagyunk késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azt törölni vagyunk kötelesek, akkor az elérhető technológiai és megvalósítási költségek figyelembevételével megteszünk minden ésszerűen elvárható lépést és technikai intézkedést annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakoztott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

6.8. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését,
  • hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését, visszavonhatja hozzájárulását,
  • kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk vagy megbízottunk által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • a weboldalunkon megadott személyes adatait töröljük, ha azok kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, és azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Esetleges jogsértésünk ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

ABEMECO Kft. | © 2018 | Minden jog fenntartva.

ABEMECO Kft. | © 2018 | Minden jog fenntartva.